Imiona

Nazwisko

Nazwisko Rodowe

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania - ulica

Kod pocztowy - Miasto

Telefon Kontaktowy

Adres email

PESEL:

NIP:

Adres Urzędu Skarbowego:

Wykształcenie

Czy posiada Pan/Pani obywatelstwo polskie?

Czy posiada Pan/Pani ukończone 21 lat?

Czy był/a pan/i skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne:

Uregulowany stosunek do służby wojskowej:

Czy ma pan/i pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzonych własnym oświadczeniem:

Czy jest pan/i zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy:

Czy jest pan/i zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jeśli tak to proszę podać gdzie i czy pana/i wynagrodzenie miesięczne jest równe lub wyższe od najniższego wynagrodzenia w kraju:

Czy jest pan/i objęty/a odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego (numer renty/emerytury/stopień niepełnosprawności):

Doświadczenie zawodowe:

Dodatkowe informacje (np. uprawnienie, języki obce, prawo jazdy, licencje, kursy imprez masowych):

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Agencji Ochrony ASTRA, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póź. zm.).